top of page

İŞE İADE DAVASI NEDİR ?
İŞE İADE DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR ?

İşe İade Davası; işveren tarafından iş akdi geçerli bir neden olmaksızın feshedilen işçinin, haksız olarak çıkarıldığı işe iadesini talep ettiği davaya denilmektedir. 

İş Kanunu yasalarında işçiyi korumak amacıyla iş güvencesi kuralları vardır.

Ancak önemle belirtmek isteriz ki 

İş Kanunu tarafından işçiye sağlanan bu iş güvencesi sınırsız ve katı çizgili bir güvence değildir. Bu güvencenin bazı şartları vardır.

İş güvencesinden yararlanarak işe iade davası açabilmek için belli başlı şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Bu şartları kısaca şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 

  • İşveren bahsi geçen iş yerinde en az 30 işçi çalıştırıyor olmalıdır.

  • İşe iade davası açmak isteyen işçi o işyerinde en az 6 ay çalışıyor olmalıdır.

  • İşçi ve işveren arasında belirsiz süreli bir sözleşme bulunmalıdır.

  • İş sözleşmesinin feshinin geçerli bir sebebe dayanıyor olmaması gerekir. 

4857 sayılı İş Kanunun 18. Maddesinde geçerli fesih sebepleri düzenlenmiştir. İşverenin yapmış olduğu feshin geçerli olmaması halinde mahkemeden işe iadesini talep edebilecektir.

İş Kanunun 19. Maddesine göre işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Yargıtay Birçok Kararında “Fesih sebebinin açık olarak gösterilmemesi geçersizlik nedeniyle işe iadeyi gerektirir.“ kararını vermiştir. 

İşe iade davasında süre; 

 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. Maddesi uyarınca işçi hizmet sözleşmesinin fesih bildiriminde sebep gösterilmeden veya geçerli bir sebep gösterilmediği yolunda iddiası bulunduğu takdirde fesih bildiriminin kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde öncelikle arabuluculuk yoluna başvurması, arabuluculuktan sonuç alınamaması halinde ise son tutanağın düzenlenmesinden itibaren 2 hafta içerisinde iş mahkemesinde dava açması gerekir. 

Önemle belirtmek isteriz ki işe iade davalarında süreler çok önemlidir. Ne kadar haklı olursanız olun fakat süreye dikkat etmediğiniz durumlarda işe davası açma hakkınızı kaybedersiniz. 

bottom of page