top of page

İDARİ YARGIDA DAVA ÇEŞİTLERİ

  1. İDARİ YARGIDA DAVA ÇEŞİTLERİ; İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduğu ileri sürülen işlemlerin menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtemel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları, ve Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şart  ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalarda İdare Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.  İdare Mahkemeleri karar verirken idari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu unutulmamalıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler. İdari davalar süre ve usul konusunda çok hassas davranılması gereken davalardır. Bu nedenle idari dava açmadan önce bu konuda uzman avukatlarla görüşmeniz daha faydalı ve etkin olacaktır.  

bottom of page