top of page

Kamu Personel Mülakatlarından elenme durumunda yapılması gerekenler (Polislik, Askerlik ve Kamu Personel Alım)

Mülakatta başarısız sayılma işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yargısal denetiminin yapılması da esastır. Her ne kadar İdari işlemler yetki, şekil gibi salt usule dair unsurları ile sınırlı olmak üzere yapılan bir yargısal denetim yapsa bile hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi tam temin etmeyeceği açıktır.  Nitekim, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinin 1/a  bendi gereğince idari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime tabi tutulması zorunludur. Buna göre, mülakatta başarısız sayılma işleminin yargısal denetimini sağlayacak altyapının tüm unsurlarıyla oluşturulmasını sağlamak hukuka bağlı idarenin görevidir. 

……….adaylığı giriş veya kabul sınavının bir aşamasını oluşturan, mülakatlarda başarısız sayılma işleminin hukuka uygunluk denetiminin Anayasanın 125. maddesinde ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde belirlenen hukuki sınırlar içinde yapılabilmesi için davalı idarece, mülakata katılan komisyon üyelerince davacıya takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulması gerekmektedir. Keza yine Anayasamızın 125. maddesinde; “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” Hükmü yer almaktadır. Örneğin ; Bir aday, POMEM Sınavında sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı, mülakat sınavı aşamalarının her hangi birisinden elenmesi durumunda bu işlemlere karşı İdare mahkemesinde 60 gün içerisinde iptal davası açabilecektir. Bu konuda mülakatlardan elenen davacı lehine birçok emsal karar olduğu unutulmamalıdır.

bottom of page