top of page

SGK İLAÇ BEDELİNİ KARŞILAMAZSA NE YAPMALIYIZ ?

SGK'nın yüksek bedelli hayati ilaçları karşılamaması Anayasa’daki ‘Yaşam Hakkı’, ‘Eşitlik’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bir Devlettir’ maddelerine açıkça aykırı olduğu kanaatinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

Anayasanın 2. maddesinde belirtilen sosyal devlet, bireyin huzurunu gerçekleştiren ve güvenceye alan, kişi ve toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma yaşamının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, ekonomik ve mali önlemleri alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve ulusal gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı önlemleri alan devlettir. Anayasa'nın 60. maddesinde, "Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri alır ve teşkilatı kurar." kuralına yer verilmiş olup maddede, sosyal güvenlik, bireyler yönünden "hak", Devlet yönünden "ödev" olarak öngörülmüştür. Anayasa koyucu, Devlet'i yalnızca sosyal güvenliği sağlayacak önlemleri almak ve gerekli örgütü kurmakla görevlendirmemiş, aynı zamanda bunu Devlet'in yükümlülüğü olarak düzenlemiştir. Sosyal güvenlik hakkının, yurttaşlarının sosyal durumuyla ilgilenen, onlara insanlık onuruna yaraşır asgari yaşama düzeyi sağlayan "sosyal devletin gereği ve zorunlu sonucu olduğu, sosyal güvenliğin sağlanmasının Devlete Anayasa ile verilen ve yerine getirilmesi zorunlu bulunan bir kamu hizmeti olduğu kuşkusuzdur. Anayasa Mahkemesi sosyal hukuk devletinin "sağlık hizmetlerinden bireylerin yeteri kadar yararlanmasını sağlayan devlet" olduğunu vurgulamış ve bunun "insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren, kişilerin huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamlarını güvence altına alan, kişi ile toplum arasında denge kuran, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak sosyal adaleti gerçekleştiren" devlet olmanın bir sonucu olduğunu belirtmiştir.  Yine, Sosyal Hukuk devletin olmazsa olmazı Sağlık hizmetleri doğrudan yaşam hakkı ile ilgilidir ve diğer kamu hizmetlerinden de farklıdır. Sağlık hizmetinin temel hedefi olan insan sağlığı, mahiyeti itibarıyla ertelenemez ve ikame edilemez bir özelliğe sahiptir. İnsanın en temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkı ile bu yaşamın sürdürülmesindeki yeri tartışmasız olan sağlık hizmetlerine erişim de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi'ne göre, "devlet ekonomik ve sosyal alandaki görevlerini yerine getirirken uygulayacağı sınırlamalarda 'yaşama yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını' ortadan kaldıran düzenlemeler" yapamaz. Nitekim, Anayasa'nın 17. maddesindeki yaşam hakkı, 56. maddesindeki sağlığın korunması hakkı ve 60. maddesinde düzenlenen sosyal güvenlik hakkı ile ilgili düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, sağlık hizmetine gereksinim duyan bireyin ilave ücret de dahil olmak üzere para ödeyememesi, kendisine bu hizmetin verilmesi önünde engel olmamalıdır. Peki davayı nasıl açabiliriz ? Öncelikle SGK’ya ilaç bedelinin karşılanması için bir dilekçe verilmesi gerekmektedir. SGK’ ya verilen dilekçe sonucu olumsuz olursa dava açılır. Diyelim ki SGK herhangi bir cevap vermedi bu durumda dilekçe veriliş tarihinden itibaren 60 gün beklenilmesi daha doğru olacaktır. SGK ‘ya verilen dilekçe sonucunu zimni ret olarak kabul edebilmemiz için bu sürenin geçmiş olması gerekir.  Kurum tarafından red kararı verildikten sonra durum ve koşullara göre (Görevli Mahkeme Değişebilir)

İş  Mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Bu konuda daha çok bilgi almak iletişim bilgilerinden randevu  alınız.

bottom of page